• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Audiofonologia. Fizyka i Biofizyka

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Piotr Jeleń

kontakt: piotr.jelen@wum.edu.pl

Uwaga, jest już dostępna platforma e-learningowa.

Pierwsze zajęcia z przedmiotu: „Fizyka i Biofizyka” odbędą się 19 lutego 2024 w sali 123 CBI o godzinie 9:45.


Przedmiot jest realizowany w semestrze letnim.

Zajęcia obejmują wykłady, seminaria i ćwiczenia.

Wykłady      15 h
Seminaria    10 h
Ćwiczenia    20 h w tym:
4 ćwiczenia rachunkowe dwugodzinne (4 x 2 = 8 h dydaktycznych)  
4 ćwiczenia praktyczne trzygodzinne (4 x 3 = 12 h dydaktycznych w Zakładzie Biofizyki, Fizjologii i Patofizjologii)

Informacje dotyczące przedmiotu i szczegółowa tematyka zajęć są zawarte w poniższym sylabusie. Dalsze dodatkowe informacje będą w miarę potrzeb zamieszczane na platformie e-learningowej lub na stronie Zakładu.