• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Położnictwo. Biofizyka

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: mgr Tomasz Siedlecki
Sylabus 
z biofizyki dla kierunku położnictwo na rok akademicki 2021-22

Plan ćwiczeń dla kierunku położnictwo na rok akademicki 2021-22

 Biofizyka dla I roku Położnictwa

Informacja dotycząca realizacji treści programowych z przedmiotu biofizyka na kierunku Położnictwo I rok w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Cztery Wykłady z Biofizyki realizowane będą tylko na platformie e-learningowej. Każdy wykład pojawi sie na platformie w poniedziałek . Również na platformie learningowej zamieścimy krótki test z każdego wykładu z pytaniami , na które należy udzielić odpowiedzi w ciagu jednego tygodnia od daty wykładu.

Ćwiczenia z Biofizyki odbywają Państwo w zespołach ćwiczeniowych według planu podanego przez Dziekanat. Ćwiczenia odbywają sie w Zakładzie Biofizyki Chałubińskiego 5 , IV Pietro. Aby zaliczyć ćwiczenie należy zdać kolokwium z tematyki ćwiczenia (co daje 5 punktów) oraz przedstawić pisemne sprawozdanie z ćwiczenia, z opracowaniem wyników własnych pomiarów prędkości krwi (5 punktów dodatkowych ) . Plik zawierający omówienie tematyki ćwiczenia można odnaleźć na platformie learningowej.

Seminaria odbywać sie będą w Szpitalu Pediatrycznym według planu podanego przez Dziekanat.
W trakcie seminarium omawiamy tematyke przedstawioną w sylabusie koncentrując uwagę na aspektach biofizycznych. Aby zaliczyć seminarium należy w tym samym dniu lub następnym dniu (czwartek i piątek) odpowiedzieć jeszcze na kilka pytań testowych (5 pytań po dwa punkty) zamieszczonych na plafformie learningowej. Tylko w wyjątkowych przypadkach można odpowiedzieć pisemnie na pytania w trakcie seminarium. Pliki z omówieniem tematyki seminarium oraz z polecaną literaturą do seminarium można odnaleźć na platformie learningowej.

Ocena z Biofizyki zależy od łącznej liczby punktów uzyskanych z ćwiczenia , seminariów oraz z wykładów.

Z każdego testu wykładowego 3 punkty, (w sumie 12 punktów z wykładów), 10 punktów z każdego seminarium, oraz 10 punktów z ćwiczenia.

Maksymalna liczba punktów : 12+30+10=52 punkty.