• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Audiofonologia. Wprowadzenie do Akustyki

Wprowadzenie do Akustyki 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Tomasz Siedlecki – przyjmuje w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka , tel. 22 628 78 46.

Zajęcia obejmują 30 godzin  wykładów i 20 godzin zajęć seminaryjnych oraz  10 godzin ćwiczeń.

PROGRAM NAUCZANIA

Celami nauczania jest  ukazanie studentom roli  akustyki w wyjaśnianiu i właściwym interpretowaniu procesów falowych  zachodzących  w uchu  jak i  w przyrodzie.

Tematy wykładów obejmują:

 

•  Drgania i fale, drgania harmoniczne , energia drgań , różnica faz,  ruch falowy, parametry pola akustycznego,  fala  sinusoidalna,  energia fali i  natężenie fali.• Drgania wymuszone i  rezonans, Drgania złożone •  Twierdzenie Fouriera,  widmo, przykłady drgań . Mody drgań i ich częstotliwości, • Promieniowanie źródła dźwięku. Drgania strun, słupów powietrza, prętów, membrany , płyty, mody drgań. • Fale sprężyste, prędkość propagacji w ciałach stałych i cieczach, Fale podłużne i poprzeczne, energia ruchu drgającego , impedancja akustyczna, prędkość grupowa i fazowa, dyspersja. •  Zjawisko Dopplera  • Fale w ośrodkach nieciągłych, odbicie fal i załamanie, współczynnik odbicia. Linie transmisyjne dla fal dźwiękowych  • Ultradźwięki i ich zastosowania , ultrasonografia, typy prezentacji.   • Natężenie dźwięku, próg słyszalności, skala decybeli, izofony , efekt maskowania. • Ucho wewnętrzne i komórki słuchowe. • Aparatura pomiarowa: detektory drgań, przetworniki piezoelektryczne, interferometria laserowa. •Akustyka instrumentów muzycznych. • Biofizyka słyszenia -  drgania błony podstawnej, skalowanie głośności , filtry słuchowe, pasmo krytyczne,  percepcja wysokości tonu. Emisje otoakustyczne.  • Efekty nieliniowe - solitony i fale wodne   • Akustyka mowy

 

Seminaria

• Matematyka w akustyce

• Drgania  sprzężone, filtry akustyczne

• Propagacja fal

• Fale i rezonans

• Audiometria

• Analiza Fouriera dźwięku  struny gitary.

•  Metoda Dopplera a przepływy krwi

•  Filtry  słuchowe i fale wędrujące w uchu wewnętrznym.

•  Akustyka pomieszczeń

• Akustyka instrumentów muzycznych

• Analiza Fouriera dźwięków mowy

 

Ćwiczenia

• Pomiary akustyczne i audiometr  •Pomiary ultradźwiękowe i ultrasonograf

• Dopplerowskie Detektory przepływu  • Pomiar prędkości rozchodzenia się fal

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbędą się w semestrze zimowym wg planu ogłoszonego przez Dziekana.

Wykłady trwają: 2*45 minut, seminaria: 2*45 minut, ćwiczenia :3*45 minut. Obecność na seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowa. Pierwsze ćwiczenia odbędą się 26 listopada 2012.

 

ZASADY I FORMA OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA

Zajęcia kończą się egzaminem testowym , do którego dopuszczeni zostają studenci którzy zaliczyli ćwiczenia i seminaria.

 

Literatura zalecana

Rozdziały w podręcznikach akademickich dobrane indywidualnie do poszczególnych tematów. Zalecane podręczniki:

 

-  F.C Crawford      ”Fale”     PWN   (pierwsze pieć rozdziałów);

A. Everest            „Podręcznik akustyki” (pierwsze pięć rozdziałów)

Edward Ozimek   „Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne”

                                 PWN 2002

F. Jaroszyk          „Biofizyka” PZWL

„Skrypt  do  ćwiczeń z biofizyki”  Wydawnictwa WUM.


 

Sylabus