• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Audiofonologia. Wprowadzenie do Akustyki

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę : mgr Tomasz Siedlecki


Wprowadzenie do akustyki dla II roku Audiofonologii

Informacja dotycząca realizacji treści programowych z przedmiotu wprowadzenie do Akustyki dla II roku Audiofonologii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Wykłady z Akustyki realizowane będą na platformie e-learningowej. Każdy wykład pojawiać się będzie na platformie w każdy czwartek, czyli jeden dzień wcześniej przed seminarium.

Seminaria
odbywać sie będą w w piątki w Bibliotece WUM w Sali 125 od godz 11:30 do 13:00 według planu podanego przez Dziekanat. 

Na seminariach wyjaśniamy zagadnienia związane z tematyką wykładów jaki i nowe treści zawarte w sylabusie. Prowadzący semiarium prosi co najmniej tydzień wcześniej wybrane osoby o przygotowanie prezentacji. Na semianariach wygłaszają Państwo przygotowane przez siebie prezentacje z tematyki wskazanej przez prowadzącego seminarium. Za przygotowanie i wygłoszenie prezentacji semianaryjnej przyznawane są punkty dodatkowe (maksymalnie 3 z każdego seminarium). Osoby, które nie przygotowuja prezentacji w danym dniu zaliczają seminarium oddając rozwiązane zadania domowe przeznaczone dla danego seminarium.

Ćwiczenia z Biofizyki odbywają Państwo w zespołach ćwiczeniowych według planu podanego przez Dziekanat. Ćwiczenia odbywają sie w Zakładzie Biofizyki Chałubińskiego 5 , IV Pietro. Aby zaliczyć ćwiczenie należy zdać kolokwium z tematyki ćwiczenia oraz przedstawić sprawozdanie z ćwiczenia, z opracowaniem wyników własnych pomiarów.

Aby być dopuszczonym do testu egzaminacyjnego należy zaliczyć wszystkie seminaria I ćwiczenia. Aby zdać egzamin należy uzyskać przynajmniej 51% z testu egazminacyjnego. Ocena z Akustyki zależy od sumy liczby punktów uzyskanych z testu egzaminacyjnego i punktów dodatkowych zebranych na seminariach.