• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Położnictwo. Fizjologia

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr hab. n. med. Grzegorz Szewczyk


 

Plan zajęć

Sylabus fizjologia 2023-24 


Położnictwo. Fizjologia

Położnictwo I rok, studia I stopnia, Fizjologia

 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. med. Grzegorz Szewczyk

 Kontakt: grzegorz.szewczyk@wum.edu.pl

Forma prowadzonych zajęć:

- Wykłady

zdalne na platformie e-learningowej WUM z wyjątkiem temat 1 i temat 2, które prowadzone są zgodnie z planem zajęć w formie kontaktowej.

Wykłady będą publikowane dla studentów zgodnie z przedstawionym schematem jak w planie zajęć i dostępne przez kolejne 3 tygodnie dydaktyczne. Bardzo prosimy korzystać z wykładów w sposób systematyczny, nie będzie bowiem możliwości odtworzenia wykładu po upływie 3 tygodni od jego publikacji.

Seminaria będą odbywały się w formie aktywnego uczestnictwa studentów.

Wymagane jest przygotowanie odpowiedniego zakresu materiału i zreferowanie go przed grupą i wykładowcą prowadzącym zajęcia. Podział poszczególnych zagadnień pozostaje w gestii studentów, zalecane jest przygotowanie w małych grupach (3-4 osobowych). 

 

Ćwiczenia będą prowadzone w semestrze letnim

Przedmiot kończy się egzaminem testowym w semestrze letnim

 

Zakres wiedzy do przygotowania na zajęcia:

Seminarium 2:

1. Autonomiczny łuk odruchowy

2. Ośrodki autonomicznego układu nerwowego i neurotransmitery AUN

3. Efektory autonomicznego układu nerwowego – efekt kliniczny działania na poszczególne narządy

4. Organizacja strukturalna i budowa mięśni gładkich

5. Modulowanie siły skurczu, rola kanałów wapniowych

6. Mechanizm skurczu i rozkurczu mięśni gładkich

 

Seminarium 6:

1. Układ podwzgórze-przysadka-jajniki, rola sprzężenia zwrotnego

2. Cykl jajnikowy – zmiana stężenia wydzielanych hormonów, zmiany w obrębie struktury jajnika

3. Cykl maciczny – wpływ hormonów płciowych na zmiany w obrębie macicy

4. Ogólnoustrojowa rola hormonów płciowych

5. Pokwitanie, menopauza