• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Patofizjologia kliniczna - studia stacjonarne

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr Katarzyna Romanowska-Próchnicka


 

Patofizjologia kliniczna 

Informacje dotyczące realizacji treści programowych dla II roku studiów studentów dietetyki na wydziale nauk o zdrowiu z przedmiotu  w semestrze letnim  2021/2022

Zajęcia-Seminaria  odbywają się sala 101 Ciołka 27

Wykłady odbywają się w formie on-line będą załączone na platformie

 

Podczas seminariów 15 h w semestrze letnim realizowane będą treści programowe zgodnie z Sylabusem.

Warunkiem zaliczenia  seminariów jest napisanie zaliczenia z  kolokwium po każdych 15 tygodniach zajęć.

Obowiązuje 1 kolokwium semestralne.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczenia z kolokwium.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 51% punktów z egzaminu końcowego z materiału z wykładów i seminariów


PLAN -  2022


SYLABUS -  2022