• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Patofizjologia kliniczna - studia niestacjonarne

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr Katarzyna Romanowska-Próchnicka


 

Patofizjologia kliniczna 

Informacje dotyczące realizacji treści programowych dla I roku studiów studentów niestacjonarnych dietetyki na wydziale nauk o zdrowiu z przedmiotu  w semestrze letnim  2021/2022

Zajęcia-Seminaria  odbywają się sala 11 Ciołka 27

Wykłady odbywają się w formie on-line będą załączone na platformie

 

Podczas seminariów 5 h w semestrze letnim realizowane będą treści programowe zgodnie z Sylabusem.

Seminaria

Odbywać się będą w terminie i miejscu przewidzianym przez plan studiów dla każdej grupy.

Szczegóły organizacji wszystkich zajęć zostaną omówione na pierwszym spotkaniu oraz będą umieszczane na bieżąco na stronie Zakładu

Warunkiem zaliczenia jest

1)     Przedstawienie przez studenta 1 referatu w postaci prezentacji na żywo i uzyskanie oceny pozytywnej

2)     Obecność na wszystkich seminariach

Niezaliczenie prezentacji oznacza konieczność pisania kolokwium dopuszczającego do egzaminu.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 51% punktów z egzaminu końcowego z materiału z wykładów i seminariów

 

PLAN -  2022

SYLABUS - 2022