• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Elektroradiologia. Radiobiologia, Ochrona Radiologiczna i Dozymetria

 Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Agnieszka Malinowska


 

Radiobiologia, ochrona radiologiczna i dozymetria

Semestr zimowy 2021/2022

Kierunek: Elektroradiologia; III rok, studia I stopnia

 

Kontakt: agnieszka.malinowska@wum.edu.pl

Forma prowadzonych zajęć: seminaria (15 seminariów = 45 godzin dydaktycznych).

Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej.

 

Realizowane treści programowe: zgodnie z Sylabusem.

Forma zaliczenia przedmiotu: test.

Termin testu zostanie podany na pierwszych zajęciach. Podczas zajęć będzie możliwość uzyskania dodatkowych punktów za przygotowanie i omówienie wybranych zagadnień oraz samodzielne rozwiązanie zadań. Punkty te zostaną doliczone do punktacji z testu i nie będą podnosić progu zaliczenia przedmiotu.

Warunek zaliczenia przedmiotu: uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów przewidzianych za test.

Dodatkowa możliwość zaliczenia dla Osób, które nie uzyskają wymaganej liczby punktów: kolokwium poprawkowe, które odbędzie się w ciągu tygodnia od pierwszego terminu zaliczenia.

 


Sylabus  na rok akademicki 2021-2022