• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Audiofonologia. Statystyka

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr hab. n. med. Maria SobolSylabus rok akademicki 2020/2021


Statystyka

 

Informacje dotyczące realizacji treści programowych dla I roku studiów I stopnia dla kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu z przedmiotu Statystyka w semestrze letnim 2020/2021.

Podczas ćwiczeń realizowane będą treści programowe zgodnie z Sylabusem.

Ćwiczenia są prowadzone z wykorzystaniem MS-Teams w czasie rzeczywistym wg planu podanego przez Dziekanat.

Podczas ćwiczeń rozwiązywane są zadania. Aktywność na zajęciach jest premiowana. Podczas każdych ćwiczeń można uzyskać maksymalnie 1 punkt za aktywność.  Uzyskane punkty za aktywność są dodawane do punktów z kolokwium końcowego. Za każde 3p uzyskane za aktywność podczas ćwiczeń dodawany jest 1 punkt do wyniku z kolokwium.

 

                                                                                                              Maria Sobol

                                                                                                          maria.sobol@wum.edu.pl